Leren doe je samen.


De schoolgids


 

 
Afbeeldingsresultaat voor vandedemschool
 
 
 
Gereserveerd: Schoolgids
2017-2018

Afbeeldingsresultaat voor a baron van dedemschool
 
 
 
 
 
 
 
 
CDS A. Baron van Dedem
Emmerweg 10
7722 LH  Dalfsen
Telefoon: 0529 – 43 33 60
Website: www.abaronvandedemschool.nl
Email: info@abaronvandedemschool.nl
 
 

Afbeeldingsresultaat voor dalton logo  
 
 
 
 
INHOUDSOPGAVE                                                
 
Inhoudsopgave                                
Voorwoord                                        
Onze school                                      
Waar staan we voor                         
Zorgbeleid                                       
Toelatingsbeleid     
Kwaliteit                   
Schoolregels / veiligheid      
Praktijk                                    
Activiteiten / vieringen        
Geldzaken                             
Contacten                             
Jeugdgezondheidszorg       
Leerplicht / verlof              
Wetenswaardigheden      
SCPO-Vechtdal                  
Aantekeningen            
 
VOORWOORD                                                     
 
Geachte ouders / verzorgers van onze leerlingen en belangstellenden,
 
Met plezier presenteren we hierbij onze Schoolgids voor het schooljaar 2017 – 2018!
 
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Ouders die in de loop van het jaar hun kind(eren) aanmelden: hartelijk welkom in onze schoolgemeenschap!
 
Daarnaast is deze gids ook voor andere belangstellenden. Wij vinden het fijn, dat u interesse  heeft voor in het  onderwijs van  de A. Baron van Dedemschool.
 
Mocht u - als u nog niet eerder kennis hebt gemaakt met onze school - na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig zijn geworden, dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek, om onze school “in bedrijf’” te zien en de sfeer te proeven. De ervaring leert dat de woorden uit deze Schoolgids dan echt beginnen ‘te leven’. Voel u welkom!
 
Als team hebben we oog en belangstelling voor de ander en voor elkaar. We gaan samen op zoek naar dat wat ons bindt; niet wat ons verschilt. Dit allemaal vanuit onze Dalton-visie, waarbinnen we niet alleen over de leerlingen praten, maar vooral met hen.
 
Kinderen, ouders en team vormen samen onze schoolgemeenschap.  Met elkaar gaan we aan de slag om er met en voor elkaar weer een fijn en leerzaam schooljaar van te maken. Een goed samenspel tussen ouders en leerkrachten is essentieel om de zorg voor ieder kind te optimaliseren. Dit alles vanuit de visie dat we een gezamenlijk belang hebben: het welzijn van onze leerlingen.
 
Natuurlijk praten we ook met de kinderen óver, en werken we áán, afspraken voor een goede, veilige omgang met elkaar. Samen met de leerlingen beschrijven we dit in ons omgangsprotocol, dat ook in deze gids is opgenomen.
 
We willen ook het komende schooljaar weer samen met u werken aan een harmonieuze en passende ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen.
 
Laten we elkaar Gods aanwezigheid toewensen, ook voor het nieuwe schooljaar.
 
Namens het team,
Harry Muskee
Directeur
 
   
 
 
 
daltonChr. Daltonschool A. Baron van Dedem
Emmerweg 10 - 7722 LH Dalfsen                         
0529 - 43 33 60 – Brinnr. 10QO
 
Directeur: Harry Muskee
info@abaronvandedemschool.nl
www.abaronvandedemschool.nl

ONZE SCHOOL                                                    
 
A. Baron van Dedemschool
Als eerste school van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Dalfsen werd in 1907 de “Emmer” school gesticht. Onze school is een begrip geworden in Dalfsen en omstreken. Nog  altijd voelen oud-leerlingen en -ouders zich betrokken bij hun school. We vormen dan ook een gemeenschap, waarin we samen bouwen aan een fijne school waarin we de leerlingen leren omgaan met verantwoordelijkheid/verantwoording, leren samen te werken om van elkaar te leren, zelfstandig en nieuwsgierig te zijn en te reflecteren op het eigen handelen. Kortom: we willen Dalton zijn.
 
Identiteit
De A. Baron van Dedemschool is een school waar we willen werken naar het voorbeeld van Jezus, zoals beschreven in de Bijbel. Elk kind is een uniek schepsel van God en ons onderwijs richt zich op dat unieke karakter. De A. Baron van Dedemschool is een open ontmoetingsschool; dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Openheid en respect voor elkaar leidt tot een werkelijke ontmoeting van leerkrachten, ouders en kinderen, een samenspel van mensen die het christelijke karakter van de school onderschrijven of respecteren.
 
De ligging
De A. Baron van Dedemschool is gelegen aan de Emmerweg in de buurtschap Emmen (gemeente Dalfsen). De Emmerweg is een zijweg van de Poppenallee, de weg tussen het dorp Dalfsen en Wythmen. De school ligt verscholen tussen hoge bomen in een prachtig natuurgebied. Tot het voedingsgebied van de school behoort het kerkdorp Hoonhorst en de omliggende buurtschappen; daarnaast kiezen ook steeds meer ouders van kinderen uit Dalfsen e.o. voor onze school.
 
Ons logo
Het logo is ontworpen door J. Goutbeek, oud-leerling van onze school. Het logo bestaat uit een boom met daarbij twee duiven. Het gebladerte van de boom bestaat uit drie gedeelten, die de onder-, midden- en bovenbouw van de school voorstellen. De twee duiven symboliseren het christelijke karakter van de school en geven onze betrokkenheid met het Daltononderwijs aan. De wortels zijn duidelijk te zien en staan voor stevigheid. De kinderen klimmen vanaf de wortels langs de stam omhoog en dragen daar. Een boom was in de Middeleeuwen al een symbool van bescherming en met ons onderwijs willen we de kinderen ook bescherming bieden. De kleur van ons logo is groen; dit is ook de “huiskleur” van de school.
Groen staat voor: En groen is de kleur van de omgeving, waarin onze school staat.
dedem logo 12cm
 
Bijlagen
Zodra het schooljaar weer van start gaat, ontvangt u de volgende bijlagen: Wilt u deze lijst ingevuld op school in (laten) leveren?  WAAR STAAN WE VOOR?                                      
 
Visie van de school Afbeeldingsresultaat voor school en ouder schouder aan schouder
Omgaan met verschillen
Ieder kind is uniek; ieder kind is daarmee verschillend. Aansluitend bij onze visie en de Wet op Passend Onderwijs houden we daar rekening mee. Dit wordt ook wel adaptief onderwijs genoemd. Wanneer kinderen stof krijgen aangeboden die ze eigenlijk nog niet aankunnen of die te eenvoudig is, is de kans aanwezig dat ze afhaken. En: kinderen die afhaken zullen weer geholpen moeten worden. Wij proberen ieder kind de gelegenheid te geven op zijn of haar niveau te werken. Dit maakt het mogelijk dat we in individuele gevallen ook groepsdoorbrekend werken. Dit vermindert leer- en gedragsproblemen. We kiezen voor een werkwijze, waarbij verschillen tussen kinderen geaccepteerd worden; een onderwijsvorm, waarin een betere zorg voor het individuele kind mogelijk is.

Dalton
Onze pedagogische visie sluit aan bij het Dalton onderwijs. Dalton kent vijf kernwaarden: De dag- of weektaak is een middel om deze kernwaarden te realiseren, net als het werken met maatjes. Hierover kunt u op de volgende pagina meer lezen.
We hebben leerlijnen voor de kernwaarden beschreven zodat we ook de ‘Dalton-ontwikkeling’ van elk kind kunnen volgen. Hierin verschilt een Daltonschool dus wezenlijk van een reguliere basisschool. In ons Daltonplan is één en ander vastgelegd en geborgd. Omdat de daltonvisie mee ontwikkelt met maatschappelijke ontwikkelingen wordt dit plan jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. Ons Daltonhandboek is op school ter inzage. 
Op onze school met kleine groepen proberen we de kinderen die aandacht te geven die hen toekomt. Enkele kernbegrippen daarbij zijn: veiligheid, samenwerking, waardering, respect, plezier, vrijheid, ontplooiing en eigen identiteit.
 
Verantwoordelijkheid
In de opgedragen taak vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid. In overleg met leerling, ouders en leerkracht wordt bepaald hoever die vrijheid en verantwoordelijkheid kan gaan. De opdracht ligt vast, de vrije keuze ligt in:  
Zelfstandigheid
Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter iets te begrijpen. Deze werkvorm vraagt meer energie van een kind dan het passief repeteren zoals dat vaak gebeurt. Leren moet je zelf doen, iemand anders doet ’t niet voor je.
 
Samenwerken
In ons dagelijkse leven moeten we samenwerken met allerlei mensen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen dit op school al leren. In een Daltonschool krijgen de kinderen volop de gelegenheid met elkaar samen te werken. Zo leren kinderen elkaar dingen uit te leggen; ze helpen elkaar door het stellen van vragen, door samen naar een oplossing van een vraagstuk te zoeken en vooral door elkaar te stimuleren en de waarheid te zeggen. U leest hier o.a. meer over verderop onder “Maatjes”.
 
Effectiviteit
We leren kinderen plannen en op een efficiënte en verantwoorde wijze om te gaan met hun leertijd. Kinderen zijn actief bezig met de taak en maken efficiënt gebruik van de keuzemogelijkheden. Hierdoor behalen ze, met begeleiding van de leerkrachten, de leerdoelen die passen bij ieders eigen persoonlijke ontwikkeling.
 
 Reflectie
Vooraf de opdracht overdenken, tijdens het werk bekijken hoe het verloopt en na afloop product en proces evalueren. We reflecteren samen met de kinderen, maar leren ze ook kritisch naar hun eigen werk te kijken.
 
Borging
Onze Dalton-aanpak en -afspraken zijn vastgelegd in ons Daltonplan (ter inzage bij de directeur).
dalton logo
Maatjes
Alle kinderen uit groep 1 en 2 hebben een maatje uit de bovenbouw. De bedoeling is dat de oudere kinderen de jongere kinderen bij bepaalde gelegenheden begeleiden. ‘Maatje zijn’ heeft ook een sociale functie; het bevordert de relaties tussen kinderen uit verschillende groepen, het verantwoordelijk zijn voor elkaar en het benadert de “natuurlijke” gezinssituatie (kernwaarde verantwoordelijkheid).
Ook binnen de groep worden de kinderen voor een aantal taken of opdrachten als maatjes gekoppeld (kernwaarde samenwerking).
j0397488
 
Missie
Dalton onderwijs is een manier van omgaan met elkaar. Een pedagogische visie, waardoor onderwijs op maat geven mogelijk is en dat proberen we na te streven op de A. Baron van Dedemschool. Wij doen geen Dalton, wij zijn Dalton. In al ons doen en laten.
 
In onze missie geven we een korte boodschap weer. Een boodschap, waarin we willen aangeven wat we als team, als Ouderraad en Medezeggenschapsraad belangrijk vinden en hoe we proberen te werken:
Gelegen in een natuurrijke omgeving staat de christelijke basisschool A. Baron van Dedem voor:  
ZORGBELEID                                                      
 
Ons uitgangspunt is: Elk kind is uniek
Ons schoolbeleid is er op gericht zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen kinderen, waarbij we uit gaan van hun mogelijkheden. Dit willen we op verschillende manieren vormgeven. We hanteren in de klas zelfwerkzaamheids- en samenwerkings-vormen (twee van de kernwaarden van het Daltononderwijs). Ook willen we in de instructie en in de verwerking van de leerstof rekening houden met de mogelijkheden van het kind. Daarbij wordt een beroep op het verantwoordelijk zijn voor je eigen werk gedaan. Tenslotte moet een positief pedagogisch klimaat ervoor zorgen, dat kinderen zich thuis voelen op onze school.
Gelukkig staat de groepsleerkracht er niet alleen voor. Hij of zij is wel de centrale figuur, maar kan ook terugvallen op deskundigen als de intern begeleider of externe leerlingbegeleiders, om samen zoveel mogelijk adaptief onderwijs (‘maatwerk’) te realiseren. De leerling blijft hierbij de hoofdpersoon en, binnen de mogelijkheden, eigenaar van het proces.
 
j0397440
 
Intern Begeleider
Juf Clarinda Poelarends is onze Intern Begeleider (I.B.-er) Naast haar lesgevende taken in gr. 1-2 begeleidt, adviseert en ondersteunt zij de leerkrachten. Zij bewaakt de kwaliteit van de zorg en bespreekt samen met de leerkrachten de resultaten van de toetsen en de vorderingen van de school als geheel. Hierover is ook regelmatig overleg met de directeur. Zij is getraind in het signaleren van onderwijsproblemen en het gericht inzetten van hulp. Zij helpt bij het opzetten en invoeren van een handelingsplan voor extra hulp aan zorgleerlingen. Deze extra hulp wordt in eerste instantie door de leerkracht in de klas gegeven.
 
Onderwijsassistent
Bij kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben wordt (buiten de groep) extra hulp gegeven. We denken hierbij aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Op een aantal dagdelen biedt onze onderwijsassistent juf Lisette Aitink deze begeleiding. Ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, worden hierover altijd door ons geïnformeerd. Ook worden ze op de hoogte gehouden van de resultaten van die extra zorg. De intern begeleider is aanspreekpunt voor ouders; zij onderhoudt de contacten met ouders van kinderen die specifieke aandacht nodig hebben. 
j0396742
Leerlingvolgsysteem
De I.B.-er is ook verantwoordelijk voor de opzet en de coördinatie van ons (digitale) leerlingvolgsysteem (L.V.S.) ParnasSys. In ParnasSys worden de toetsgegevens van de landelijke genormeerde toetsen, die twee keer per jaar worden afgenomen, verwerkt. Aan de hand van dit L.V.S. kunnen we zien hoe de kinderen presteren en hoe ze zich ontwikkelen t.a.v. landelijk gemiddelden en t.a.v. hun eigen ontwikkeling. De I.B.-er analyseert met het team de resultaten en past daarbij de zorgplannen aan. N.a.v. de resultaten en de analyses wordt in de zorgplannen beschreven aan wie en op welke niveaus de instructies en verwerkingen worden aangeboden.
Alle teamleden hebben toegang tot de gegevens van alle kinderen van onze school.
Tijdens de tien-minuten-gesprekken bespreken we met u de uitkomsten van de toetsen van uw kind. In groep 8 ontvangt u een uitdraai van het L.V.S. van de hele schoolperiode van uw kind.
Natuurlijk volgen we ook de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor werken we met het programma Zien! Dit programma kijkt naar welbevinden en betrokkenheid, maar ook naar sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, inlevingsvermogen, impulsbeheersing en sociale autonomie. Zien! werkt signalerend, preventief en curatief en geeft handvatten in al ons doen en laten.
 
Kleutervolgsysteem
Hoewel de neurologische ontwikkeling van een kleuter anders verloopt dan van een kind vanaf zes jaar, wordt ook de ontwikkeling van de kleuters gevolgd m.b.v. het LVS ParnasSys en de methode Onderbouwd. Kinderen die na 1 oktober jarig zijn, heten ‘late of herfstleerlingen’. Maar wettelijk is de 1-oktobergrens al lang verdwenen. De wet op het basisonderwijs gaat ervan uit dat de basisschool 8 jaar duurt. Voor scholen betekent dit, dat zij voor elk kind dat in het najaar geboren is, moeten beoordelen wanneer het toe is aan groep 3.
Onze school maakt hiervoor een onderbouwde beslissing m.b.v. een indicatorenlijst. Met behulp van deze lijst maken we een afweging of het kind cognitief, maar vooral ook sociaal en emotioneel er aan toe is naar groep 3 te gaan. Natuurlijk wordt een dergelijk besluit genomen in goed overleg met de ouders van het kind.
 
Groeps- en leerlingbesprekingen
De I.B.-er bereidt de groeps- en leerlingbesprekingen voor. Ze bewaakt hierbij het zorgtraject. Ook blijft ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied en heeft hierbij, samen met de directeur, een innoverende rol. Ze is verantwoordelijk voor de opzet en het actueel houden van de orthotheek. Ten aanzien van het zorgbeleid is er regelmatig overleg tussen de directeur en I.B.’er.
 
Expertise
Als school kunnen we ook een beroep doen op externe deskundigen. Zo kan de leerlingbegeleider van de onderwijsadviesdienst ‘Centraal Nederland’ ons team en ouders ondersteunen in de begeleiding van een kind.
Met de leerlingbegeleider die verbonden is aan onze school kunnen leer- en/of gedragsproblemen, die niet direct kunnen worden opgelost, worden besproken. In geval van een extern onderzoek moet u als ouders toestemming verlenen. Naar aanleiding van testen, observaties en gesprekken, wordt in de meeste gevallen een plan opgesteld om het kind met zijn/haar problemen te helpen.
Ook voor onderwijskundige zaken kunnen we als school gebruik maken van de diensten van externen.
 
C.A.T.
Als de school, ook na ondersteuning door externen, geen mogelijkheden meer ziet een kind passend onderwijs te geven, komt de Commissie Arrangeren en Toewijzen van ons SamenWerkingsVerband in beeld (C.A.T.). Deze commissie heeft de volgende bevoegdheden:  
SamenWerkingsVerband
Binnen het primair onderwijs wordt er naar gestreefd leerlingen minder snel, of tijdelijk, te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs. Voordat een leerling verwezen wordt naar het SBO is er veel extra aandacht en begeleiding aan de leerling besteed. Een  leerlingbegeleider (zie: ‘Expertise’)  ondersteunt de school in dit zorgtraject. Wij streven constant naar het geven van onderwijs op maat. De onderliggende gedachte hierbij is om het onderwijs naar de leerling te brengen en niet andersom. Onze school is aangesloten bij het SamenWerkingsVerband ‘Veld, Vaart en Vecht’. Voor meer informatie: www.veldvaartenvecht.nl
 
j0396702
 
“Overstappen”
Mede door ons Daltonconcept, de kleinschaligheid, onze cultuur en onze ligging, krijgen we regelmatig vragen van ouders met kinderen die op andere basisscholen zitten over de mogelijkheden die onze school kan bieden om bij vastgestelde onderwijsbehoeften aan te sluiten. Hiervoor hebben de directeuren van de scholen gezamenlijke afspraken gemaakt. Daarnaast hebben we als schoolteam hiervoor een protocol opgesteld. Bij de directeur is hierover meer informatie te verkrijgen.
 
De ontwikkeling van kinderen
De ontwikkelingsbehoeften van een kind vormen binnen onze school het uitgangspunt van ons onderwijsaanbod en de begeleiding van kinderen.
Ieder leerjaar wordt bekeken of kinderen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Bij twijfel over het verloop van een ontwikkeling wordt deze geanalyseerd, besproken en worden plannen/doelen vastgesteld. Doorstroom naar een volgende groep vindt alleen plaats wanneer de leerling voldoende is toegerust voor het aanbod in de volgende groep. Het is ook mogelijk dat een leerling, een deel van de leerstof herhaalt of verdiept.  
De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen. Deze ontwikkeling van kleuter naar schoolkind wordt weergegeven in ontwikkelingslijnen. Het aanbod binnen de kleutergroepen wordt afgestemd op deze ontwikkelingslijnen. Wanneer wij de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt nemen, krijgt het kind meer vrijheid en tijd om te werken aan zijn eigen basis, en komen wij tegemoet aan de behoefte van exploreren, binnen de neurologische ontwikkeling van de kleuter.
Daarom mag en kan de werkwijze voor leerlingen van gr 3 t/m 8 daar waar mogelijk verschillend zijn. Het werken met leerlijnen maakt het mogelijk om binnen de methoden te differentiëren in aanbod, niveau, tempo en tijd. Rekening houdend met de ontwikkeling van individuele kinderen  betekent ook dat het instroommoment binnen de school niet bepalend kan zijn voor het doorlopen van de basisschool. Dat wij de ontwikkeling van kinderen volgen is vanzelfsprekend. Doorstromen naar gr 2 na ruim zes maanden onderwijs kan niet alleen afhankelijk zijn van het moment van instromen in gr 1. Anderhalf jaar kleuteren betekent ook niet automatisch dat de doorstroom naar gr 3 niet overwogen hoeft te worden. Een kleuterperiode kan een omvang hebben tussen de tien en dertig maanden. Wanneer een kind in gr 2 blijft, krijgt het leertijdverlenging. De Inspectie ziet dit niet als doubleren. Uit cijfers van de Inspectie blijkt dan ongeveer één op de tien kleuters een extra jaar kleuteronderwijs volgt.
j0398241
 
Doubleren e/o kleuterverlenging
Doubleren e/o kleuterverlenging is in onze visie pas zinvol als we de verwachting hebben dat het zal resulteren in een betere ontwikkeling. Het is een gegeven binnen het huidige onderwijs dat niet alle kinderen in staat zijn de gestelde onderwijsdoelen te halen. Voor kinderen van wie dit niet mag worden verwacht, wordt dan ook een aangepast programma gemaakt en is een doublure niet aan de orde. Graag verwijzen wij u naar het protocol “Doorstromen / doubleren”.
 
Verrijken of versnellen
Naast de aandacht die we hebben voor kinderen met leerproblemen, besteden we ook aandacht aan kinderen die een leer- of ontwikkelingsvoorsprong hebben en die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. Ook voor deze kinderen is het belangrijk een leerstofaanbod te krijgen met voldoende cognitieve uitdaging, gebaseerd op hun eigen ontwikkelingsniveau.
Daarnaast kent onze overkoepelende organisatie Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal een bovenschoolse ‘Plusklas’, die een speciaal programma biedt aan meerbegaafde kinderen.
In overleg kan mogelijk ook gebruik worden gemaakt van Pluslessen van het V.O. in Ommen en Zwolle. Eén en ander hebben we beschreven in ons protocol (hoog-) begaafdheid. Bij de I.B.’er is verdere informatie hierover te verkrijgen.
 
Didactische niveau bepaling
Om begaafde of meerbegaafde kinderen goed te kunnen begeleiden is het nodig eerst een duidelijk beeld te krijgen van hun voorsprong. Hiervoor worden didactische toetsen afgenomen. Bij een ontwikkelingsvoorsprong van een half jaar wordt er verrijkingsstof aangeboden binnen de leerstof van de groep, d.w.z. passende opdrachten naast de reguliere lesstof. Daar waar mogelijk wordt leerstof weggelaten.  Als aan de hand van de toetsen blijkt dat de voorsprong één jaar of meer is op meer dan één vakgebied, kan er in principe gekozen worden voor vervroegde doorstroming (versnelling) naar een hogere groep. We gaan er dan vanuit dat het kind zonder al te veel hulp of problemen aan kan sluiten bij  de leerstof en het niveau van de nieuwe groep. Wij zijn hiermee ook in staat groepsdoorbrekend te werken op één vak- of vormingsgebied. Echter, een cognitieve voorsprong alleen is niet voldoende. Minstens zo belangrijk is de emotionele ontwikkeling van de individuele leerling.

TOELATINGSBELEID                                             
 
Toelating
Een kind mag naar de basisschool, zodra het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Om te wennen mag het kind daarvoor, vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden, gedurende ten hoogste 5 dagen, met of zonder ouder(s), de school bezoeken. Dit alles in overleg met de betrokken leerkrachten.
 
Aanmelden - Zorgplicht
Zodra een ouder zich voor aanmelding van een kind op een school meldt, ontstaat voor de school een zorgplicht. Dit houdt in dat de school en de ouders zo goed mogelijk in kaart moeten brengen welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Dit noemen we de intake. De school bepaalt daarna of het kan aansluiten bij de vastgestelde onderwijsbehoeften. Wanneer dit niet het geval is, biedt de school begeleiding in het traject naar een school die wel kan bieden wat het kind nodig heeft. Om goed invulling te kunnen geven aan de zorgplicht, is hiervoor een duidelijke procedure afgesproken binnen de scholen van SCPO Vechtdal. Deze kunt u op onze site vinden (Knop: Info)
Na de aanmelding (uiterlijk als uw kind 3 jaar en 8 maanden oud is) vindt een kennismakingsgesprek plaats met de ouders van het eerste kind. Doorgaans wordt dit gesprek met de directeur gehouden. Daarna volgt de intake met de directeur en zo mogelijk met de IB-er aan de hand van een vragenlijst.  De resultaten van de intake worden besproken binnen het team. Uiterlijk tien weken na dit gesprek krijgt u bericht of uw kind geplaatst wordt of we met u op zoek gaan naar een andere school. Dat laatste gebeurt indien blijkt dat de gevraagde ondersteuning van uw kind groter is, dan we bij ons op school kunnen bieden.
MC900355143
Grenzen aan de zorg
Zoals aangegeven zijn er bovenschools grenzen afgesproken aan de zorg die wij kunnen verlenen. De belangrijkste redenen om een leerling niet toe te laten zijn:  Schorsing en verwijdering
Wanneer een leerling problemen laat zien, wordt vanaf het begin van het ontstaan van de problemen, schriftelijk vastgelegd wat er gedaan is en welke afspraken er gemaakt zijn om het ‘probleem’ op te lossen of beheersbaar te houden. Aan de hand van het aangelegde dossier kan de school gemotiveerd en transparant aan ouders en alle betrokkenen uitleggen waarom maatregelen als schorsing of verwijdering genomen gaan worden. De beslissing over schorsing of verwijdering berust bij het bestuur.
Inschrijving als leerling aan de school kan worden geweigerd indien: Toelatingsbeleid SCPO-Vechtdal
Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal, de organisatie waartoe onze school behoort, streeft er naar de leerlingen op haar scholen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Daarbij hoort een pedagogisch-didactisch klimaat, waarin de leerling zich veilig voelt. Het bestuur hecht veel waarde aan de protestants-christelijke identiteit, die gedurende het gehele ontwikkelingsproces een belangrijke rol speelt. We vragen nieuwe ouders om de grondslag van de school(vereniging) te respecteren.
 
Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend  Onderwijs van start gegaan.  Om passend onderwijs zo goed mogelijk te kunnen realiseren, zijn wij aangesloten bij deelregio Veld, Vaart  & Vecht,  afdeling Ommen en omstreken van het SamenWerkingsVerband. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan alle kinderen. We noemen dat zorgplicht. Hierdoor kunnen meer kinderen dan voorheen op een gewone basisschool onderwijs krijgen. De nieuwe wetten geven ruimte voor meer eigen beleid hierin.
naamloos
De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om ‘maatwerk’ voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. Om ‘maatwerk’ te kunnen leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, vandaar de naam. Om duidelijk aan te geven hoe we omgaan met passend onderwijs, hebben we een SchoolOndersteuningsProfiel  geschreven. In het SOP staan een aantal zaken beschreven. Elke basisschool zorgt voor de basisondersteuning. Soms zijn er ook leerlingen die meer ondersteuning nodige hebben dan alleen basisondersteuning. Hierin onderscheiden we extra  en externe ondersteuning in de vorm van arrangementen.
De intern begeleider bewaakt de ontwikkeling van de kinderen en heeft regelmatig groepsbesprekingen met de leerkrachten.

Externe ondersteuning
We maken ook gebruik van de kennis van externe partners, bijvoorbeeld:
De Ambelt, school speciaal onderwijs (gedragsproblemen)
De Twijn, school voor kinderen met lichamelijke beperkingen
Centraal Nederland, schoolbegeleidingsdienst (orthopedagogie)
GGD /CJG
Johan Seckelschool (school voor speciaal basisonderwijs).
De extra en externe ondersteuning wordt georganiseerd in zogenaamde arrangementen, die we zelf beschikbaar hebben of inkopen bij (andere scholen van) het SamenWerkingsVerband. De middelen hiervoor worden verstrekt door het SWV.
Op de A. Baron van Dedemschool zijn we in staat de basisondersteuning op goede wijze vorm en inhoud te geven. In de extra- en externe ondersteuning kunnen we, en willen we, de komende tijd groeien en zullen u daarvan op de hoogte houden.
Samen met de andere scholen van onze SCPO Vechtdal en van ons SWV proberen we de juiste keuzes en verdeling te maken en het beste beleid te bepalen.
en verdelingde zorgzwaarte in kaart te kunnen brengen.tocol. Bij de directeur is hierover meer informatie te verkrijgen. die op
We vinden het erg belangrijk om u als ouders hiervan op de hoogte te houden via onze Nieuwsbrief / Website.
Meer algemene informatie -waaronder een animatiefilmpje in 3 minuten- over Passend Onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl of op de website van ons SamenWerkingsVerband: www.veldvaartenvecht.nl
 
KWALITEIT                                                 
 
Eén van de doelen van de Schoolgids is om ouders beter in te lichten over de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteit is echter moeilijk in bv. een cijfer uit te drukken.
In het hoofdstuk over de zorg op onze school hebben we al aangegeven hoe we o.a. met het LeerlingVolgSysteem ons onderwijs evalueren.
Graag beschrijven we in dit hoofdstuk hoe we aan de kwaliteit op onze school werken.
 
Onderwijsinspectie
De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de scholen. Zij bepaalt of de school voldoet aan de wettelijke eisen. Deze eisen hebben vooral betrekking op onderwijskundige zaken. Op onze website kunt u verslagen van het toezicht betreffende onze school vinden.
Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder verwijzen we u graag naar het gratis telefoonnummer 0800-8051 en de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl
 
Kwaliteitsonderzoek Inspectie
In januari 2017 bezocht de Inspectie van het Onderwijs onze school in het kader van een Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO). De inspectie heeft de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg onderzocht d.m.v. een documentenanalyse, een presentatie van de school, gesprekken met directie, intern begeleider, leraren, ouders en leerlingen en observaties van de onderwijspraktijk. De inspectie heeft geconcludeerd dat onze school haar kwaliteit op orde heeft en handhaaft het basisarrangement. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren. Tevens zijn geen tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften geconstateerd.
Minstens zo belangrijk is dat we terug kunnen zien op inhoudelijk zinvolle gesprekken met de Inspectie.

Nascholing
In het kader van de persoonlijke professionele en schoolontwikkeling volgt het team individueel en gezamenlijk verschillende cursussen en trainingen. Ook nemen we deel aan netwerken van het
SamenWerkingsVerband, het Jonge Kind, Interne Begeleiding en Dalton. Deze scholing vindt vrijwel altijd ná schooltijd plaats.
 
Nederlandse Dalton Vereniging
De NDV houdt toezicht op de daltonscholen en bepaalt of de daltonvisie voldoende tot haar recht komt op de scholen. 
 
Kwaliteitsonderzoek NDV (Nederlandse Dalton Vereniging)
In januari 2017 is onze school bezocht door visiteurs van de NDV in het kader van verlenging van de Daltonlicentie.
De visiteurs hebben onderzocht in hoeverre de daltonwaarden Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Samenwerking, Effectiviteit en Reflectie zichtbaar zijn in het doen en laten van leerkrachten en leerlingen. Hiertoe heeft men documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met directie, daltoncoördinator, leraren, ouders en leerlingen en observaties van de onderwijspraktijk.
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat onze school voor de maximale duur van vijf jaar het daltonpredicaat mag voeren. 
 
Schoolplan
In het Schoolplan beschrijven we naast onze uitgangspunten ook de plannen en ontwikkelpunten voor de komende periode. U kunt dit Schoolplan vinden op de website.
Onze beleidsvoornemens voor dit schooljaar zijn o.a. op het gebied van:  
Eindtoets
In het voorjaar maken alle leerlingen van groep 8 een zgn Eindtoets. Naast rekenen, taal en informatieverwerking, wordt ook het onderdeel wereldverkenning getoetst. Aan de resultaten van deze toets is te zien hoe de school / kinderen t.o.v. het landelijk gemiddelde scoren. De Inspectie kijkt voor bepaling van haar toezicht naar de gemiddelde resultaten over de laatste drie jaren. Voorheen was dit voor een kleine school over de laatste vijf jaren; met kleinere groepen kunnen de uitkomsten immers behoorlijk ‘schommelen’.
De gemiddeldes over de laatste vijf jaren in cijfers zijn: (landelijk gemiddelde):
 
2012:   6 leerlingen      gem. 542,2 (535,1)
2013:   8 leerlingen      gem. 536,5 (534,7)
2014:   13 leerlingen    gem. 534,2 (534,4)
2015:   8 leerlingen      gem. 537,6 (534,8)
2016:  10 leerlingen      gem. 537,2 (534,5)
2017:   6 leerlingen       gem.   87,0  (78,3)
 
aan_tafeltje
 
Samen met ouders en inspectie kijken we natuurlijk naar de individuele scores van de kinderen. Elk kind is uniek en wordt gevolgd in zijn / haar unieke ontwikkeling. Ook bij een Eindscore ‘onder de norm’ kan het kind een enorme groei op school hebben doorgemaakt. M.b.v. ontwikkelings-perspectieven kunnen we (laten) zien hoe de ontwikkelingslijnen van het kind lopen.
 
Overstap naar het V.O.
Natuurlijk wordt er in de bovenbouw regelmatig over de overstap naar het Voortgezet Onderwijs gesproken. Van de scholen uit de regio ontvangen we diverse brochures met informatie. Ieder jaar gaan we met de kinderen van groep 7 én 8 naar de kijkdag van De Groene Welle en het Vechtdal College. We hebben hiermee een mooie balans gevonden in praktisch en theoretisch onderwijs én Zwolle in Ommen. Daarbij merken we dat de kinderen uit gr. 7 ‘oriënteren’ en die van gr. 8 gerichter kijken en vragen.
Bij het adviesgesprek Voortgezet Onderwijs kijken we samen met ouders én kind naar schoolvorderingen, leerlingvolgsysteem en intelligentie; werkhouding, motivatie en belangstelling voor bepaalde vakken, beroepen en / of scholen. De Eindtoets is vanaf 2015 meer een school-evaluatie geworden.
Aan het begin van groep 8 nemen de kinderen deel aan de NIO, waarvan we de gegevens ook mee kunnen nemen in het advies. De Eindtoets meet wat een leerling weet, de NIO wat een kind kan (intelligentie). We kiezen dan samen met ouders en kind de vervolgschool die het best bij (de mogelijkheden van) uw kind past.
 
In de afgelopen zeven jaren stapten onze 56 leerlingen uit groep over naar de volgende scholen:
VMBO Basis – Kader - LWOO: 8 kinderen
VMBO Gemengd - Theoretisch: 11 kinderen
VMBO Theor.  - HAVO: 7 kinderen
HAVO: 4 leerlingen
HAVO - VWO: 16 kinderen
VWO: 10 kinderen
 
Typcursussen
In ons ICT-Beleidsplan hebben we beschreven hoe we o.a. met de vaardigheden voor de kinderen om willen gaan. Bij de start van elk schooljaar ontvangen we informatiemateriaal m.b.t. diverse typcursussen die individueel of in groepsverband kunnen worden gevolgd.
Zeker met het oog op het gemak voor het vervolgonderwijs bevelen wij u van harte aan om uw kind in de midden-/bovenbouw een typcursus te laten volgen!
  
SCHOOLREGELS EN VEILIGHEID                     
 
Omgangsprotocol
Ieder jaar stellen kinderen en leerkrachten samen een Omgangsprotocol op en ondertekenen dit. We kunnen elkaar er dan op aanspreken, als het (even) mis gaat. Dit gebeurt vaak individueel, soms klassikaal. Samen hebben we deze regels opgesteld:
 
Behandel een ander, zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
 
We willen:  Stop is stop, dan houd je op! (deze one-liner maakt snel duidelijk tot hoever het leuk is)
 
Veiligheid om school
Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren bij het uitgaan van de school vragen we u dringend uw kind(eren) op het plein (dus niet op het Maatpad!) op te wachten. Alle kinderen die opgehaald worden blijven op het plein wachten, totdat ze toestemming krijgen van hun ouders of de leerkracht het plein te verlaten.
Auto’s graag zoveel mogelijk parkeren tussen de bomen van de Papenallee of in de bermen van de Emmerweg en niet op het Maatpad.  
Om de leerlingen bewust te maken van veiligheid in het verkeer, werken we intensief samen met o.a. de Gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Activiteiten die hieruit voort komen, worden gecoördineerd door een Verkeersouder.
 
Veiligheid op school
De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school zelf. Zij moet zorgen voor een veilige (leer-) omgeving voor personeel en leerlingen. Elke school heeft een veiligheidsplan, waarin wordt vermeld wat er gedaan wordt aan de fysieke (gebouw) veiligheid en de sociale veiligheid (omgangsvormen, gedragsregels). Ieder jaar wordt door de BHV’ers in het veiligheidsverslag verantwoording afgelegd van het veiligheidsbeleid op school. Binnen onze vereniging is de schoolveiligheid als volgt geregeld:
 
Fysieke veiligheid
De Arbo-coördinator van SCPO Vechtdal is de heer G. Laarman. Deze schept de voorwaarden voor veiligheid rondom scholen en ondersteunt de directeuren bij zaken als veiligheid van gebouwen en lokalen, aanwezigheid van vluchtplan, brand-meldinstallaties, brandblusapparatuur, ontruimingsoefeningen, controle van speeltoestellen en de scholing van Bedrijfs-hulpverleners.
 
 Sociale veiligheid
De sociale veiligheid wordt bewaakt door regels op te stellen en te handhaven op het gebied van omgang met elkaar, zoals het omgangs- en internetprotocol. Dit geldt zowel voor het personeel als voor de leerlingen.
 
Bedrijfshulpverlening (B.H.V.)
Op onze school zijn Finanda Ruys, Clarinda Poelarends, Aline Kerkdijk, Lisette Aitink en Harry Muskee gecertificeerde BedrijfsHulpVerleners.
 
Klachtenregeling
De klachtenregeling is ingesteld om een veilig schoolklimaat te waarborgen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, of de aard van de klacht is ernstiger van aard, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.
De SCPO Vechtdal volgt het landelijk model klachtenregeling van de Besturenraad en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
De klachtenregeling gaat uit van klachtenbehandeling op drie niveaus: Landelijk niveau: Landelijke Klachtencommissie
 
De Contactpersonen
Pieter Stoeten en Clarinda Poelarends zijn de Contactpersonen voor onze school. Zij hebben de volgende taken. In eerste instantie is Clarinda er voor de kinderen en Pieter voor de volwassenen. U kunt bij hen terecht voor een vraag die schoolgerelateerd is en waar mee een kind niet in de eigen klas, en een ouder niet op school terecht kan. Of het gevoel hebben er niet terecht te kunnen. Dit hoeft niet altijd een conflict te zijn. De contactpersonen garanderen niet een pasklaar antwoord, maar kunnen wel helpen een antwoord op oplossing te vinden. Uiteraard bent en blijft u in eerste instantie op school welkom met uw bespreekpunten.
 
De Vertrouwenspersonen
Het bestuur heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld: mevr. Warmelink en dhr. Tammeling. Ouders mogen zelf kiezen, welke persoon ze in vertrouwen willen nemen. De vertrouwenspersoon kan, in overleg, proberen in 'lichte' gevallen de klacht af te handelen. De taken van de Vertrouwenspersoon zijn: De klager beslist, na overleg met de vertrouwenspersoon, wat er met de klacht moet gebeuren: behandeling door de vertrouwenspersoon of aanhangig maken bij de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon stuurt een afschrift van de klacht aan het bestuur. De vertrouwenspersoon of landelijke klachtencommissie geeft een advies aan het bestuur. Het bestuur zal aan moeten tonen wat zij vervolgens met de klacht gaat doen.
Vertrouwenspersonen:
mevr. H. Warmelink (Hannie)
Langsweg 16 – 8146 SG Dalmsholte
tel.: (0572) 37 14 05
 
dhr. J. Tammeling (Johan)
Dedemsweg 14 - 7722 PZ Dalfsen
tel.: (0529) 43 23 57 / 06 2298 3045
 
Landelijke Klachtencommissie
Deze wordt beschouwd als sluitstuk van de juridische klachtenprocedure. Zij dient de klacht te onderzoeken en het bestuur hierover te adviseren. Het betreft hier uiteraard ernstige zaken, die niet op verenigingsniveau afgehandeld kunnen worden.
Landelijke klachtencommissie
Postbus 694
2270 AR Voorburg

tel.: (070) 386 16 97
 
De Vertrouwensinspecteur
Mevr. Doeleman is onze Vertrouwens-inspecteur. Zij kan klachten over seksuele intimidatie adequaat afhandelen. Zij vervult een klankbordfunctie voor leerlingen en personeelsleden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie ten opzichte van andere leerlingen of personeelsleden. Zij adviseert over te nemen stappen en verleent bijstand bij het zoeken naar oplossingen. Desgewenst begeleidt ze bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte.
 
Vertrouwensinspecteur
mevr. C. Doeleman
tel.: 0900 – 111 3 111
  
Melden
Klachten moeten in eerste instantie gemeld worden bij de betreffende leerkracht of de directeur. Geeft dit niet het gewenste resultaat, dan kan men naar de Contactpersoon of Vertrouwenspersoon gaan. Degene over wie geklaagd wordt krijgt de klacht te zien, om zich er adequaat tegen te kunnen verweren. Voorbeelden van klachten zijn: Pesten door kinderen of leerkrachten, nalatigheid of disfunctioneren van leerkrachten, geestelijke intimidatie, isoleren of negeren van kinderen, lichamelijke of seksuele mishandeling, onveilige speeltoestellen enzovoort.
Klachten over het bestuursbeleid dienen rechtstreeks bij het bestuur gemeld te worden. Mocht dit niet voldoende afgehandeld worden, dan kan de Vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.

DE PRAKTIJK                                                      

Methodes
Op onze school gebruiken we de volgende methodes:
Godsdienst: Kind op maandag
Schrijven: Pennenstreken
Voorb. schrijven: Schrijfkriebels
Verkeer: Stap Vooruit (gr. 4), Op voeten en fietsen (5/6), Jeugdverkeerskrant (7/8)
Muziek: Moet je doen
Drama: Moet je doen
Soc.Emot.ontw.: Een doos vol gevoelens, Goed gedaan!, Zien!               
Aanv. Lezen: Veilig Leren Lezen
Techn. Lezen: Estafette
Begr. Lezen: Nieuwsbegrip XL
Taal / Spelling: Taal op maat, Spellingmethodiek José Schraven
Rekenen/Wisk.: Alles Telt
Wereldoriëntatie: Topondernemers
Natuur: Huisje Boompje Beestje, Buitendienst
Engels: The team
Handv./tekenen: Moet je doen
 
Daarnaast worden regelmatig uitzendingen van de SchoolTV bekeken en heeft de computer een belangrijke plek in ons onderwijs.
 
Groep 1 en 2
Jonge kinderen leren al doende, tijdens het spel. Wij spelen daar op in door te zorgen voor een stimulerende omgeving met ‘hoeken’ en veel spel en ontwikkelingsmateriaal, waar kinderen van kunnen leren. In de kring praten we met de kinderen over allerlei onderwerpen en besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de woordenschat. Dit is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. We werken meestal naar aanleiding van een thema, passend bij de belevingswereld van het jonge kind. Bij dit thema worden tal van activiteiten gezocht  uit verschillende methodes zoals ‘Villa Letterpret’, ‘Bas’ en ‘Schatkist’. Ook maken we veel gebruik van prenten- en voorleesboeken, dans en muziek. We bieden de lesstof aan volgens de leerlijnen en de lesblokindeling van Onderbouwd en Schatkist.
In de werklessen wordt met verschillend materiaal gewerkt. De kinderen krijgen naast het keuzewerk, een aantal verplichte opdrachten per week op niveau aangeboden. IVanaf groep 2 doen we daarnaast voorbereidende activiteiten die nodig zijn voor groep 3, zoals voorbereidende leesactiviteiten, voorbereidend rekenen en schrijven. Natuurlijk komen ook de Dalton-principes in groep 1 en 2 aan bod: de werkjes worden gepland op het planbord en twee keer per week werken de kinderen met een maatje tijdens 'maatjestijd'. Zij doen hierbij ervaring op met samenwerkend leren en zelfstandig werken; beide belangrijke pijlers van het Daltononderwijs.
 
j0396700
 
Ons leesonderwijs
Veilig Leren Lezen
In groep 3 werken we met de nieuwe methode Veilig Leren Lezen. Het is een leuke, kindvriendelijke methode; woorden en letters worden d.m.v. een verhaal aangeboden. Zo krijgt het voor de kinderen betekenis. Nadat de leerkracht het verhaal heeft verteld en de bijbehorende instructie heeft gegeven, gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. De onderdelen die de kinderen zelf kunnen doen staan met pictogrammen op de taakbrief. Deze taakbrief kan per kind verschillend zijn. De taakbrief wordt eerst door de leerkracht uitgelegd en samen ingevuld. Na verloop van tijd kunnen de kinderen dit zelf. Door deze werkwijze kunnen kinderen zelfstandig en op eigen tempo en niveau werken.
Ook hebben we stilgestaan bij het vervroegd instappen in de methode Veilig Leren Lezen in groep 2. In principe is er een instapmogelijkheid na de toetsweken van januari; bij hoge uitzondering direct na de zomervakantie. Om hiervoor in aanmerking te komen, hebben we doelen opgesteld waar het kind aan moet voldoen. De leerkracht zal dit dan tijdig met de ouders bespreken.
 
Technisch lezen
Hiervoor gebruiken we voor de groepen 4 t/m 8 de methode Estafette. Deze leesmethode is volledig afgestemd op de nieuwe AVI-niveaus en sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen (gr. 3).
Estafette geeft prioriteit aan plezier in lezen;
geen schoolse teksten, maar o.a. raadsels, gedichten, interviews, dialogen en recepten. Er is een doorgaande leerlijn,
niet alleen om de leesvaardigheid te onderhouden, maar ook om de leesontwikkeling voort te zetten.
 
(Tutor-)lezen
Voor het (technisch) lezen is het belangrijk om leesplezier te combineren met veel ‘leeskilometers’ maken. Groep 3 heeft hiervoor een eigen niveaubibliotheek in het lokaal. Voor de hogere groepen hebben we een AVI-bibliotheek in de hal.
Ook kennen we op onze school het Tutorlezen bij de kleuters, waarbij de leerlingen van groep 7 - 8 tijdens het technisch lezen prentenboeken voorlezen aan groepjes kinderen uit groep 1.
 
Wij gaan (voor)lezen
In het kader van leesbevordering en -motivatie stimuleren we ook het (voor-)lezen door ouders thuis. Omdat het belang van lezen vanuit verschillende hoeken wetenschappelijk is bewezen, is leesonderwijs één van onze speerpunten. Onze school heeft een leesspecialist en we kennen een intensieve samenwerking met de bibliotheek, wat ertoe heeft geleid dat onze schoolbibliotheek altijd up-to-date is en dat we het leesgedrag van de kinderen kunnen monitoren. Op de groeps-informatieavonden kunnen de leerkrachten hier meer over vertellen.
 
Burgerschap
Het voorbereiden van leerlingen op hun huidige en toekomstige rol in de samenleving is een taak die mede ligt bij de school. Leerlingen wordt kennis, vaardigheden en houdingen (weten, kunnen, willen) bijgebracht om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en hen in staat te stellen daaraan een bijdrage te leveren.
Burgerschapsvorming beperkt zich niet tot één vak, maar is een aspect van het onderwijs dat de grenzen van vakken overschrijdt: "leren door te doen en te ervaren". Wij vinden het belangrijk om de samenleving ‘in school te halen’ en werkwijzen. Eén en ander is beschreven in ons beleidsplan ‘Actief burgerschap en sociale integratie’.

Computers - ICT
In alle groepen wordt structureel met de computer gewerkt. Elke klas heeft eigen computers met specifieke software voor de eigen groep. Zo kennen we voor de jongste kinderen o.a. voorbereidende taal- en rekenopdrachten. In groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen met software ondersteund. In groep 3 t/m 8 werken we o.a. met software passend bij de reken- en taalmethode, maar ook voor topografie. In de bovenbouw wordt voor spreekbeurten, werkstukken en Topondernemers gebruik gemaakt van Leerwereld, Kennisnet / Internet.
In de groepen 3 t/m 8 hebben we digitale schoolborden, waardoor de mogelijkheden voor leerkrachten en kinderen verder zijn uitgebreid. Onze leerlijnen en afspraken zijn beschreven in ons ICT-Beleidsplan.
 
j0396732
 
Internet protocol
Om veilig internetten te waarborgen heeft de school regels opgesteld voor het computergebruik in de school. De computer mag gebruikt worden voor leerprogramma’s, informatie zoeken op internet, maken van teksten en (bij slecht weer) voor spelletjes in de pauze. Sites met geweld, seks of discriminatie zijn verboden. Ook mogen de kinderen op school niet chatten of mailen. Mailen voor een werkstuk of presentatie mag na overleg met de leerkracht.
 
Huiswerk
De kinderen uit de hoogste groepen krijgen structureel huiswerk, als onderdeel van ons schoolbeleid. We beginnen in groep 5 met de tafels, gevolgd door topografie vanaf groep 6. In groep 7 en 8 worden de kinderen met een agenda en wekelijks huiswerk (voor rekenen, taal, werkstukken en soms wereldverkenning) voorbereid op het voortgezet onderwijs. Met de kinderen worden hierover afspraken gemaakt. In overleg met ouders kunnen ook afspraken over individueel huiswerk worden gemaakt.
  
ACTIVITEITEN EN VIERINGEN                                
 
De reeds bekende data van onderstaande activiteiten vindt u op de aparte Jaarkalender We actualiseren deze agenda in de Nieuwsbrief. Noteer aanvullingen en wijzigingen, maar bv. ook uw pleinwachtbeurt, zelf op uw Jaarkalender!
 
Weekopening
Om de week beginnen we op maandag met een weekopening. Alle kinderen en leerkrachten zitten dan in de hal in een grote kring. We steken de kaars aan en zamelen het zendingsgeld in. We zingen met elkaar en praten over de activiteiten in de komende periode. Bij toerbeurt introduceert één van de leerkrachten het thema waaraan we gedurende twee weken tijdens de godsdienstlessen aandacht aan geven. Het thema en de verhalen die bij het thema van de godsdienstige vorming horen komen in de weekopening aan de orde en worden vermeld in de Nieuwsbrief
 
Startfeest
Ieder schooljaar beginnen we gezamenlijk met het Startfeest. Tijdens dit feest willen we het nieuwe cursusjaar feestelijk openen met allerlei activiteiten voor jong en oud. Op deze manier proberen we “nieuwe” ouders kennis te laten maken met de school in het algemeen en tevens kan jong en oud weer bijpraten na de vakantie. Broertjes en zusjes zijn op deze avond van harte welkom. Ook worden de kinderen, die in de loop van het cursusjaar op school komen, met hun ouders uitgenodigd.
 
Schoolreis        
Aan het begin van het schooljaar gaan we samen op schoolreis! Groep 1-2 en de groepen 3-6 gaan een dagje uit. Groep 7-8 gaat het ene jaar samen een dag uit, in het andere jaar maken ze een driedaagse. In een aparte brief ontvangt u verdere informatie over programma, tijden, kosten en begeleiding van de schoolreisjes / het schoolkamp.
Een gezamenlijk uitje met de groep heeft een positief effect op de groepsvorming. Om hier optimaal van te profiteren plannen wij de schoolreizen en het schoolkamp aan het begin van het schooljaar. 
 
Open Podium
Op de A. Baron van Dedemschool kennen we twee keer per jaar het ‘Open Podium’. De kinderen van bepaalde groepen geven een voorstelling op het podium voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. Prachtig om elke keer de talenten van de kinderen in een ‘voorstelling’ op het podium te kunnen zien. Jullie zijn van harte welkom! Op de jaarkalender kunt u de data vinden; we beginnen om 11.30 uur.
 
Projecten
Tweemaal per jaar organiseren we voor de hele school een gezamenlijk project. Door de school heen vinden dan allerlei activiteiten plaats rondom een gekozen thema. Het eerste project heeft te maken met leesbevordering en vindt plaats rond de Kinderboekenweek. Eenmaal per jaar werken we aan onze ‘Talentweken’. Deze zullen dit keer in het teken van techniek staan. We nodigen ouders ook tijdens de talentweken uit (om te kijken, luisteren, helpen en begeleiden). Dit jaar willen we in circuitvorm, verdeeld in onderbouw en bovenbouw zes middagen werken aan onderwerpen waarvan we denken dat die meer aandacht verdienen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld programmeren, koken, enz.

Schaatsen
In het winterseizoen gaan we een keer met ijsclubvereniging “Stokvisdennen” schaatsen in Deventer. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven; ook ouders die mee willen gaan als begeleider zijn welkom. T.z.t. volgt een brief met verdere informatie over de datum, tijden en kosten.
 
Sint Nicolaas
Ook dit jaar komt Sinterklaas op school op bezoek. De kinderen van groep 5 t/m 8 maken voor elkaar surprises. De kosten van de surprises (€ 5.00) zijn voor rekening van de ouders.
j0433492
 
Kerstfeest
Ook dit jaar vieren we gezamenlijk ons Kerstfeest. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.
Voorafgaand aan deze viering zijn de kindeen van gr 1-4 ‘s middags vrij.
Voor deze Kerstviering zijn de ouders en broers en zussen van harte welkom. De kinderen (en hun ouders) die het lopende cursusjaar nog vier jaar worden, ontvangen ook een uitnodiging.
Tijdens de voorbereiding op Kerst, gaan de kinderen ook samen kerstbakjes maken. Materiaal en gereedschap van thuis zijn dan van harte welkom.
 
Paasfeest                      
Het paasfeest vieren we dit schooljaar met een gezamenlijke viering en paasmaaltijd voor alle kinderen in de hal van onze school.
 
Sporttoernooien
Sinds een aantal jaren doen we met een team van jongens en meisjes uit groep (6,) 7 en 8 mee met het Schoolhandbaltoernooi, het Schoolvoetbaltoernooi en het Schooltrefbaltoernooi. De laatste twee jaren heeft ons voetbalteam zelfs de finale gewonnen!
 
j0396714
 
Koningsspelen
Vanaf 2014 worden de spelletjesmorgen voor gr 1 t/m 4 en de sportdag van gr 5 t/m 8 gekoppeld aan de Koningsspelen, die jaarlijks worden georganiseerd. Na een gezamenlijk ontbijt houden we, samen met de kinderen van de St. Cyriacus-school, de Koningsspelen in Hoonhorst. Meer informatie over de verdere uitwerking en invulling volgt in de loop van het schooljaar.
 
Wandel-drie-daagse
De laatste jaren hebben veel kinderen in schoolverband hieraan meegedaan. Bij voldoende deelname doen we natuurlijk ook dit jaar weer met beide afstanden mee. Kinderen van groep 2 mogen de korte afstand (7 km) meelopen, als één van de ouders ook meeloopt. Kinderen van groep 7 en 8 lopen met de lange afstand (12,5 km) mee.
 
Verjaardagen juffen en meesters
Dit schooljaar maken de juffen en meesters van hun verjaardagen met de kinderen één gezamenlijke feestdag, de zgn. muffendag. U leest in de Nieuwsbrief meer hierover.
 
Kunst op school
Voor alle groepen van de basisscholen van Dalfsen worden door de Culturele Commissie activiteiten uitgezocht op cultureel gebied: voorstellingen op school, een bezoek aan een kunstenaar, een concertje of een excursie. Mogen we een beroep op jullie doen voor vervoer, als de activiteiten buiten de school plaatsvinden?
 
Bibliotheek
De bibliotheek verzorgt allerlei activiteiten, waaraan onze school ook deelneemt en we  doen mee met speciale leesprojecten. Ook rondom de Kinderboekenweek staan diverse activiteiten met en in de bibliotheek op het programma. Sinds vorig jaar hebben we dBos (de bibliotheek op school). Dit is een samenwerkingsproject met de openbare bibliotheek die ons altijd de nieuwste en populairste prenten- en kinderboeken garandeert.
                                                                     
Afscheid groep 8
Het afscheid van groep 8 wordt bij ons uitgebreid gevierd. Alle ouders en kinderen zijn die avond - in principe - aanwezig. Als totale schoolgemeenschap nemen we afscheid van de kinderen uit groep 8. Op deze avond zijn de oudere broers en zussen ook welkom.
 
Taakbeleid
Naast de lesgevende taken heeft ieder teamlid andere taken, die verricht moeten worden. Zo is de coördinatie van alle bovenstaande activiteiten onder de teamleden verdeeld. In ons taakbeleid hebben we deze invulling vastgelegd.
 
Sponsoring
De A. Baron van Dedemschool wordt niet structureel gesponsord door één of andere instantie. Als uw bedrijf mogelijk iets voor onze school kan betekenen, neem dan a.u.b. contact met ons op.

GELDZAKEN                                                   

Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt per schooljaar een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van de Ouderraad. Hiervan worden diverse zaken betaald, zoals de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, de ouderavonden, maar ook ‘extra’ materiaal voor de school. Voor de ouderavond ontvangt u het financieel jaaroverzicht van het Schoolfonds. Mocht u problemen hebben met het betalen van de vrijwillige bijdrage, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de Ouderraad. Ook voor nadere informatie over besteding, reductie- en kwijtscheldingsregeling van de ouderbijdrage kunt u bij hem terecht.
De vrijwillige bijdragen zijn: 
         
       Voor kinderen die vóór 1 december van het lopend cursusjaar op school komen wordt het volledige bedrag gevraagd; voor kinderen die ná 1 december van het lopend cursusjaar op school komen, wordt geen bijdrage gevraagd.
Het bankrekeningnummer van het Schoolfonds: NL41 RABO 0312 8601 10 t.n.v. SCPO Vechtdal inz. A. Baron van Dedem
Mogen we u vragen de bijdrage op korte termijn over te maken?
De penningmeester van het Schoolfonds is Gerrit Pasman, De Weitjes 14, 7722 LM Hoonhorst, telefoon: 0529 - 40 21 20.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders meer informatie van de Ouderraad.
 
Oud papier
Een belangrijke bron van inkomsten voor de Ouderraad is de inzameling van oud papier. Van de opbrengst heeft de Ouderraad de school vorig jaar o.a. materialen voor de kieskast en de nieuwe rekenmethode kunnen schenken!
Op de volgende twee adressen kunt u het oud papier ‘storten’:   Reshare
Twee keer per jaar zamelen we als school kleding en schoenen in, waarvoor we een vergoeding per kilo ontvangen. Zie voor de data onze Jaarkalender.
 
Donateurs
Uniek zijn de vele donateurs, die onze school heeft. In 1996 werd voor het eerst een zgn. donateursdag georganiseerd. We willen onze donateurs graag bij de school betrekken. Ook dit cursusjaar worden de donateurs uitgenodigd voor de afscheidsmusical van groep 8. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk van harte welkom; zij kunnen worden aangemeld via school of via één van de Ouderraadsleden. Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. In vorige jaren hebben we van deze bijdrage een IPad en materialen voor techniek en de kieskast kunnen aanschaffen! De donateurs krijgen twee keer per jaar een schoolkrant en ze zijn welkom op de speciale donateursdag. Ook opa’s en oma’s zijn van harte ‘welkom’ als donateur!
 
Adoptiekind
Sinds twee jaar hebben wij een “nieuw” financieel adoptiekind. Hij heet Stanley en is een jongen van 7 jaar. Hij heeft een zus en twee broertjes. Zijn vader en moeder werken in de landbouw als seizoenarbeiders, maar verdienen niet genoeg om hun kinderen voldoende te verzorgen. Iedere eerste maandag van de maand kunnen de kinderen tijdens de weekopening geld voor hem meenemen naar school. Het geld is bestemd voor zijn eten, huisvesting en onderwijs.
j0307730

Zendingsproject
Ieder jaar kiezen we een project van een ‘goed doel’ om samen, in een bepaalde periode, voor te sparen.
ook dit jaar doen we weer mee met de ‘Schoenendoos-actie’ van Edukans.
 
Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7/8 doen ieder jaar mee met de Kinderpostzegelactie. Zij gaan hiervoor op pad om zoveel mogelijk postzegels en/of kaarten te verkopen. De opbrengst wordt door de Stichting Kinderpostzegels geschonken aan verschillende projecten voor kinderen.  
CONTACTEN SCHOOL EN GEZIN                              
 
Overleg met de leerkracht
Wanneer u voor schooltijd nog even iets wilt overleggen met de leerkracht, verzoeken we u dat ruim voor half negen te doen, zodat we toch op tijd met de lessen kunnen beginnen. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een ander moment, ná schooltijd.
 
Contact
Wanneer u iets op/van/over school opvalt, vinden we het heel prettig als u even zelf contact met ons op neemt. Het is altijd prettiger rechtstreeks opmerkingen te horen dan via derden. Het is de kortste weg en meestal komen we er samen wel uit.
 
Groeps-informatie-avond
Aan het begin van het schooljaar houden we voor elke groep een groeps-informatie-avond. Hierop willen we meer verduidelijken over de gang van zaken en de lesstof, aan de hand van bepaalde aspecten uit het lesgebeuren, methodes en de taakbrief.
 
Tien-minuten-gesprekken
Elk jaar worden alle ouders drie keer uitgenodigd voor de tien-minuten-gesprekken met de leerkracht. Tijdens deze gesprekken wordt het functioneren binnen de groep en de resultaten van het werk van uw kind(eren) besproken en kunt u het werk inzien. Aan de hand van ons LeerlingVolgSysteem bespreken we de ontwikkeling op het gebied van lezen, spelling, rekenen en sociaal-emotioneel.
 
Huisbezoeken
Ook kunt u een gesprek bij u thuis aanvragen met de leerkracht, om misschien uitgebreider op bepaalde zaken in te kunnen gaan.
Dit geldt ook voor ouders van nieuwe leerlingen, als u daar prijs op stelt. Het gaat ons dan om een kennismaking met het kind in de eigen omgeving; niet inhoudelijk. We vinden het prettig als het kind bij (een deel van) het gesprek aanwezig is.
In de Ouderhulplijst die aan het begin van het schooljaar wordt meegegeven, vragen wij ook ouders die het leuk vinden om als klassenouder de leerkracht(en) kan ondersteunen bij groepsactiviteiten (bv regelen vervoer uitje, organiseren presentje bij lief en leed, enz).
 
Bezoekmaand
Ouders mogen op onze school, als ze dat willen, in de weken na de herfstvakantie een dagdeel meedraaien in de klas van hun kind. U kunt dan ook het werk (schriften, werkboeken e.d.) van uw kind bekijken. Bij het lokaal hangt t.z.t. een intekenlijst.
                                                          
Ouderavond
In het verleden werd eens per twee jaar door de Ouderraad en Medezeggenschapsraad een thematische ouderavond georganiseerd. Omdat dergelijke avonden voor de individuele scholen erg kostbaar zijn, organiseert de SCPO-Vechtdal voor alle ouders en leerkrachten van haar scholen verschillende inspiratieavonden rond een bepaald thema. Hiermee is er voor ouders nu meer te kiezen, terwijl het per school goedkoper is.
De Jaarvergadering vindt plaats in januari.
Na het bespreken van de diverse verslagen willen we dit jaar tijdens een gezellige ‘nazit’ samen het glas heffen op het nieuwe jaar!
 
j0396684
 
Rapporten
Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapportfolio mee naar huis. Dit rapportfolio is een ontwikkeldocument waarin wij zo goed mogelijk de ontwikkeling van het kind in beeld willen brengen. Beide rapporten kennen de volgende onderdelen: Eerst leest u “Dit ben ik”, een profiel waarin het kind zichzelf presenteert. Daarna “Dit kan ik”, waarin u de cognitieve ontwikkeling terugvindt, een evaluatie van de schoolse ontwikkelingsgebieden. In het derde deel, “Daltondoelen”, wordt gereflecteerd op de ontwikkeling van het kind binnen de daltonkernwaarden.
 
Website
M.i.v. dit schooljaar heeft onze school een vernieuwde website die het mogelijk maakt dat leerkrachten snel berichten kunnen plaatsen en waarin ruimte is voor een fotoarchief. Ook kunnen ouders snel via een app op hun mobiele telefoon de laatste nieuwtjes lezen. De website is bedoeld om snel en makkelijk veel relevante informatie over onze school te vinden.
 
Nieuwsbrief
Tweewekelijks ontvangt u via mail onze Nieuwsbrief met nieuws uit de school, de agenda voor de komende periode en andere informatie.
Alle Nieuwsbrieven van het lopende schooljaar zijn ook op de website te vinden.
 
Schoolkrant
Voor de kerst- en zomervakantie wordt een schoolkrant uitgegeven. De kinderen van alle groepen verzorgen de inhoud met verhaaltjes, gedichten, tekeningen enz. Deze schoolkranten worden ook aan onze donateurs aangeboden.
 
Post
Ons streven is om ‘losse briefjes’ zoveel mogelijk te beperken en in voorkomende gevallen op vrijdag aan de kinderen mee te geven.
 
Hulpouders
Bij de Schoolkalender ontvangt u een Ouderhulplijst, waarop u kunt aangeven aan welke activiteiten u het komende seizoen wilt meewerken. Hierdoor kunnen we de kinderen nog beter begeleiden. Bovendien proeft u dan de sfeer waarin uw kind zich bevindt en leert u de leerkrachten en de andere ouders beter kennen. Wilt u deze ouderhulplijst z.s.m. inleveren op school? Met een aantal activiteiten willen we op korte termijn beginnen. Degene die hulp nodigt heeft, neemt contact met u op.
 
Ouderraad
De Ouderraad (O.R.) bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het schoolteam ondersteunt bij de praktische organisatie van schoolactiviteiten, zoals vieringen, ouder- en informatieavonden en feesten. Daarnaast is de Ouderraad klankbord voor suggesties en kritiek van ouders, draagt zij zorg voor het inzamelen, beheren en de besteding van Schoolfondsgelden en het coördineren van oudpapier-activiteiten. Al deze taken zijn verwerkt in een draaiboek, waardoor een goede voortgang bij vervanging van leden gegarandeerd wordt.
De Ouderraad is altijd aanspreekbaar voor uw vragen of ideeën. Meedenken en meedoen is onze leus!
 
Info-uurtje
Een aantal keren per jaar organiseren we een Info-uurtje. Op deze ochtenden krijgt u de gelegenheid om informeel met de directeur en andere ouders van gedachte te wisselen over onderwerpen, die onze school aangaan. Vooraf ontvangt u een uitnodiging.
 
Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad (M.R.) kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op en advies geven over de gang van zaken op school. De directeur van de school is de gesprekspartner voor de M.R. De M.R. heeft op diverse terreinen instemmingsrecht, zoals bij het vaststellen van Schoolplan en Schoolgids en onderwijstijd. Ook bestaat het inzicht- en adviesrecht, bijv. bij de begroting, formatie en vakantieregeling. Een volledig overzicht van de bevoegdheden is te vinden in het M.R.-reglement, dat u op school kunt inzien. De M.R. bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
j0397474
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Alle MR-onderwerpen die voor alle scholen van onze Stichting gelden, worden behandeld in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR hebben ouders en leerkrachten zitting namens de tien scholen van de Stichting. De G.M.R. heeft directe invloed op het overkoepelend beleid van het bestuur van alle scholen van onze Stichting. De taken en bevoegdheden van de GMR staan beschreven in hun reglement, dat u op school kunt inzien. De GMR vergadert minimaal vier keer per jaar.
 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG                                    
 
Gezondheidsonderzoeken
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail.
Als uw kind 5 of 6 jaar oud is Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
Als uw kind 10 of 11 jaar oud is Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.
Als uw kind in groep 8 zit We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.
 
Online ouderportaal Mijn Kinddossier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken en eventuele adviezen van onze professionals. Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.
 
Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.
 
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
 
Zorg op maat
Bij problemen kunt u altijd vragen om een gesprek of een extra onderzoek. De contacten vanuit de school met de GGD lopen via onze Intern Begeleider Clarinda Poelarends. Zij kan uw vraag bij het JGZ-team neerleggen. U wordt gebeld voor een afspraak. Ook kan de jeugdverpleegkundige van de GGD een bezoek aan huis brengen om met u dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld over problemen met de opvoeding, bedplassen, enzovoorts.
  
LEERPLICHT EN VERLOF                                              
 
Uw kind moet volledig dagonderwijs volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Uw kind mág al naar de basisschool wanneer het vier jaar is. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk; we beschrijven ze beknopt hieronder.
 
Ziekte
Wilt u ons hiervan vóór 8.25 uur op de hoogte brengen? (tel. 43 33 60) Afspraken met de dokter, tandarts e.d. graag zoveel mogelijk buiten de schooluren.
MC900234144[1]
 
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven.
 
Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind, voor de enige gezinsvakantie in dat schooljaar, tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Die verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan en niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden.
 
Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
 
Géén “gewichtige omstandigheden” zijn: vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers)drukte en verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 
I.o.m. de Leerplichtambtenaar mogen kinderen uit Hoonhorst e.o. verlof aanvragen voor de traditionele Foekepot-middag in Hoonhorst (samen met Cyriacus).

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.
Hoe dient u een aanvraag in? Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van te voren).
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de vakanties zijn te vinden in het info-rekje bij de ingang van de school en op onze website. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, bij hem in. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Zij neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.
Bezwaar? Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een ondertekend bezwaarschrift, voorzien van uw gegevens en argumenten, in bij de persoon die het besluit heeft genomen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Vragen? Het vakantierooster van onze school staat op onze Jaarkalender. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar: Mevr. L. Ohms, tel. (0529) 48 83 88.
 
Bak 002 (Custom)
 
WETENSWAARDIGHEDEN                                      
 
Abonnementen
Het is mogelijk om via school een abonnement te nemen op diverse bladen als Leesleeuw, Bobo en Taptoe, maar ook de aanschaf van educatieve software of een typecursus. De binnengekomen folders kunt u op de informatieavonden in september meenemen.
 
Bel
We starten om 08.30 uur de schooldag. Om de tijd zo effectief mogelijk te gebruiken gaat ‘s morgens om 8:25 uur de bel. De leerkrachten gaan dan ook naar hun klas. Het is storend en vervelend voor iedereen wanneer leerlingen na 08.30 uur de klas binnenkomen.
 
Blokfluiten
Kinderen van groep 5 t/m 8 die zich serieus willen bekwamen in het blokfluiten, kunnen onder begeleiding van juf Joke op donderdag gratis blokfluitles krijgen. De lessen vinden plaats in de middagpauze, in de periode tussen herfst- en meivakantie.
 
Buitenschoolse Opvang
Onze school werkt voor de voor- en naschoolse opvang samen met Partou en ‘De Kleine Kornuiten’ in Dalfsen en B.S.O. ‘Smurfplanet’ in Hoonhorst. De kinderen kunnen bij onze school worden opgehaald. Meer informatie is op school te verkrijgen.
 
Crea-en techniekmiddagen
Ook dit jaar zijn de creatieve middagen voor groep 3 t/m 8 op de donderdagmiddag. Tijdens deze middagen kunnen ook (groot-) ouders hun creatieve en technische vaardigheden op allerlei gebied overdragen aan de kinderen.
Wilt U zich, via de Ouderhulplijst, hiervoor opgeven?!
 
Foto’s
Van de diverse activiteiten op school worden natuurlijk foto’s gemaakt. Deze gaan we plaatsen we in onze website, zodat u ze thuis kunt bekijken en opslaan. Over het inloggen ontvangt u zsm informatie. Wij plaatsen alleen foto’s wanneer ouders geen bezwaar hebben. Ouders kunnen dit aan het begin van het schooljaar aangeven op de S.O.S-lijst. Foto’s zijn altijd school-gerelateerd en betreffen nooit een individueel kind.
 
Gymkleding
Voor de gymnastiek heeft uw kind een turnpakje of gymbroek met shirt nodig en gymschoenen. Liever geen balletschoenen en schoenen met zwarte zolen. Voor kleuters zijn schoenen met klittenband erg praktisch. Er mag niet op kousen of blote voeten worden meegedaan. De kinderen  krijgen van school een gymzak, voorzien van de naam van het kind.
j0397506
 
Gymnastiek
Gr. 1 t/m 3: dinsdag 09.30 – 10.15 u.
Gr. 4 en 5: dinsdag 12:45 – 13:45 u.
Gr. 6 t/m 8: dinsdag 13:45 – 14:45 u.
 
Gr. 5 t/m 8: vrijdag 14:00 – 14:45 u.

De gymlessen worden gegeven in de (nieuwe!) sportzaal te Hoonhorst. Hoofdluis
Op school kennen we een (p)luizencommissie. Deze moeders onderzoeken regelmatig alle kinderen op hoofdluis (zie Jaaragenda). Wanneer u zelf bij uw kind hoofdluis ontdekt, informeer de school hier direct over) zodat we dan maatregelen kunnen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.
Mocht de (p)luizencommissie hoofdluis bij uw kind constateren, dan wordt er direct contact met u opgenomen en dient u uw kind op te halen voor behandeling.
 
Hörstel
Onze groep 7 - 8 neemt in principe  om het jaar deel aan de uitwisseling met kinderen uit de Duitse stad Hörstel, de partnergemeente van Dalfsen. In dit schooljaar is er dus geen uitwisseling met de maatjes uit Hörstel.
 
Jarig
Als uw kind jarig is mag hij / zij trakteren. Wij denken daarbij aan een gezonde traktatie. Wanneer mama, papa, opa of oma jarig is, mogen kinderen van de onderbouw een kleurplaat maken. Wilt u dit tijdig aan de juf doorgeven?
Op hun eigen verjaardag krijgen de kinderen een mooie verjaardagskaart van de leerkrachten, waarmee ze langs de groepen mogen.
 
Kosteloos materiaal
Met lessen en projecten maken we dankbaar gebruik van allerlei kosteloos materiaal, zoals eierdozen, doppen en knopen. Wilt u ze voor ons sparen? Ook ander materiaal, als (sticker)papier en karton is van harte welkom. Onze decoratie-commissie ontvangt graag bruikbare materialen om de school in allerlei thema’s ‘aan te kleden’.
 
Naam in kleding
Als u de jassen, broeken, laarzen, tassen en gymspullen voorziet van merkjes en / of lintjes is de rechtmatige eigenaar snel gevonden!
 
Onderwijstijd
De kinderen moeten in totaal 7520 uur naar de basisschool. In groep 1 t/m 4 is 880 uur per jaar verplicht; in groep 5 t/m 8 1000 uur. Met de invulling, zoals wij die dit jaar hanteren, realiseren we de wettelijke eisen ruimschoots.            
 
Tussenschoolse Opvang: Overblijven
De kinderen kunnen tussen de middag gratis overblijven met de leerkracht in hun eigen groep.
Alle ouders worden ingeroosterd voor het begeleiden van de kinderen na etenstijd op het schoolplein. Bij dit rooster ontvangt u de pleinwachtregels. Op het plein is v.a. 12:30 uur ook altijd een leerkracht aanwezig; hij of zij is eindverantwoordelijk en aanspreekpunt voor de ouders.
Noteert u de dagen dat u hiervoor bent ingeroosterd? Mocht u op de betreffende dag niet kunnen, dan graag onderling ruilen en even vermelden op het rooster dat in de hal hangt).
  Onze school streeft ernaar, dat er gezond en verantwoord wordt gegeten. Dus geen ongezonde of zoete etenswaren, maar bijv. tomaatjes of komkommer. Houd rekening met de hoeveelheid die uw kind ‘op kan’.
  In de hal staat een koelkast waar de kinderen hun (eten en) drinken koel kunnen bewaren.
 
Pauze
Elke morgen mag uw kind (gezond) eten en drinken meenemen. Vlak voor de pauze begint, krijgen de kinderen de gelegenheid dat te nuttigen. j0397510
Roken
Wij zijn een rookvrije school. Als u al buiten wilt roken, vragen we om dit “buiten bereik” van de kinderen te doen.
 
Schone School
Samen met de kinderen dragen we zorg voor het (zwerf)afval in en rond onze school. Ook hebben we de prullenbak bij de Papenallee ‘geadopteerd’ en wordt deze door onze kinderen geleegd.
 
Schoolfotograaf
Groepsfoto’s worden dit jaar gemaakt door één van onze ouders.
 
Stagiaires
Ieder jaar opnieuw bieden we een aantal stagiaires (Pabo, Onderwijsassistent) de mogelijkheid ervaring op te doen op onze school. Dit schooljaar werkt een afstuderende student, onder begeleiding, parttime op onze school als een volledig bevoegd leerkracht. In de Nieuwsbrief zullen zij zich t.z.t. voorstellen.

Verkeersexamen - EHBO
De kinderen van groep 7 - 8 nemen om het jaar in april deel aan het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het andere jaar krijgen ze Jeugd-EHBO van vrijwilligers uit Hoonhorst. Dit jaar is Verkeersexamen aan de beurt.
 
Verzekering
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen en leerkrachten bij de Besturenraad.
Deze verzekering is van kracht tijdens het rechtstreeks van school naar huis gaan en omgekeerd, doch ten hoogste een uur voor en een uur na de schooltijden. De verzekering is eveneens van kracht voor alle door de school georganiseerde activiteiten onder leiding van leerkrachten, resp. de door het bestuur en / of Ouderraad aangewezen volwassen personen.
 
Er zijn wettelijke regels over de wijze waarop kinderen vervoerd moeten worden: Graag doen we een beroep op ouders bij diverse excursies e.d. Bovenstaande regels moeten we daarbij samen in acht nemen!
 
Video-opnames
Als u een video-opname wilt maken van bijv. de verjaardagviering van uw kind in de klas, overleg dan eerst even met de leerkracht.
Ook worden er regelmatig in de groepen video-opnames gemaakt ter begeleiding van studenten of leerkrachten. Deze beelden zijn alleen voor intern gebruik. Mocht u toch bezwaar hebben, geef dit dan bij de directeur aan.
 
Voorbereidend schrijven
Een goede pengreep is van wezenlijk belang om goed te leren schrijven. Op school is hierover informatie te krijgen, zodat de kinderen vóór ze bij ons op school komen, al met de juiste pengreep thuis kunnen oefenen. Als schoolteam hebben we afspraken gemaakt m.b.t. het ‘schrijfgereedschap’. We willen u dan ook vragen om niet zelf pennen mee naar school te geven.
 
Website
Op de site www.abaronvandedemschool.nl kunt u veel informatie van / over onze school vinden en ook bijv. de Nieuwsbrieven van het ‘lopende schooljaar’.
 
Groepsindeling 2017 – 2018
  Mamo Mami Dimo Dimi Womo womi domo domi vrmo vrmi
1 Clarinda - Clarinda Kitty Joke - Joke Joke Clarinda -
2   -       -       -
3 Kitty Kitty Kitty   Kitty - Maaike Maaike Maaike -
4       Aline   -       -
5 Aline Aline Aline   Aline - Christian Christian Christian Christian
6           -        
7 Christian Christian Christian Christian Christian - Finanda Finanda Finanda Finanda
8           -        
Mocht juf Maaike om wat voor reden dan ook afwezig zijn, dan kan zij niet worden vervangen en werken wij volgens het officiële rooster waarbij juf Lisette in de betreffende groepen wordt ingezet en groepen zullen worden samengevoegd tot gr 1-2, gr 3 t/m 5 en gr 6 t/m 8.
N.a.v. de Wet Werk en Zekerheid heeft SCPO-Vechtdal zich aangesloten bij Slim!, een organisatie die in geval van ziekte van een leerkracht de vervanging organiseert. Slim! Heeft overzicht betreffende wettelijke regelingen voor individuele vervangers, garandeert hen van zoveel mogelijk werk en beschermt besturen tegen financiële/juridische risico’s. Dit heeft ook tot gevolg dat de individuele scholen zelf minder invloed hebben op invulling van vervanging. 
 
Schooltijden
Groep 1 en 2:   
maandag en vrijdag: 08:30 – 12:15 u
dinsdag en donderdag: 08:30 – 12.15 en 12:45 – 14:45 u
woensdag: 08:30 – 12:15 u
Groep 3 en 4:  
maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 – 12.15 en 12:45 – 14:45 u
woensdag: 08.30 – 12:15 u
vrijdag: 08.30 – 12.15 u
Groep 5 t/m 8:
maan-, dins-, donder- en vrijdag: 08.30 – 12.15 en 12:45 – 14:45 u
woensdag: 08.30 – 12:15 u
Morgenpauze:  dagelijks van 10:25 – 10:40 u
 
Werkgroep Kerk, School, Gezin
De werkgroep Kerk-School-Gezin (KSG) wil de samenwerking bevorderen en stimuleren om met elkaar na te denken over vraagstukken die te maken hebben met christelijke opvoeding in deze tijd. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging namens de kerken uit Dalfsen en een leerkracht namens elke school. Voor onze school is dat Joke van Lenthe. De werkgroep heeft allerlei projecten en themadagen georganiseerd (in samenwerking met de commissie identiteit) en wil ook het komende seizoen activiteiten ontplooien.
 
Gezinsdiensten
Er worden twee Kerk, School en Gezinsdiensten georganiseerd door de werkgroep. De doelstelling is om de ‘werelden’ van kerk, school en gezin met elkaar te verbinden rondom een thema. De diensten worden op school door het team, in samenspraak met de voorganger voorbereid. Tijdens de diensten zijn er diverse bijdragen van de kinderen. De gezinsdiensten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief.
 
Collecte
Dit jaar wordt een inzameling voor het goede doel gekoppeld aan één van de Kerk, School en Gezinsdiensten.
  
SCPO-VECHTDAL                                                 
 
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal: tien scholen …. één stichting.
De overkoepelende Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal is op 1 januari 2017 ontstaan na een fusie tussen PCO Dalfsen en PCO Ommen e.o. en beheert tien scholen. Op deze scholen werken samen ongeveer 140 medewerkers en 1250 leerlingen.
 
Missie
SCPO Vechtdal wil hoogwaardig, toekomstgericht christelijk onderwijs bieden aan iedere leerling in een vertrouwde omgeving, onder het motto “Onderwijs is de toekomst!”
 
Visie
Deze missie is vertaald naar tien uitgangspunten die de basis vormen voor het strategisch beleid van de Stichting. Dit meerjarenplan bepaalt de koers en vormt het kader voor de plannen van de individuele scholen.
De Stichting   
is flexibel, transparant en betrokken;
heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;
is gestoeld op christelijke normen en waarden;
hecht belang aan respect en waardering;
biedt scholen ruimte voor het handhaven van de eigen identiteit;
stimuleert het geven en nemen van verantwoordelijkheid in is hierop
aanspreekbaar;
stimuleert het gebruik van ict in de leeromgeving;
gaat bewust om met ieders capaciteiten, zowel leerkracht als leerling;
voert een duurzaam financieel beleid, waarbij geldt dat financien het beleid volgen;
is gericht op voortdurende verbetering van het onderwijs en de ontwikkelingen van het personeel.
Onderstaande christelijke basisscholen zijn aangesloten bij SCPO Vechtdal: 
CBS De Kardoen, Ommen
CBS De Spiegel, Dalfsen
CBS De Triangel, Witharen
CBS Het Koloriet, Ommen
CBS Ichthus, Lemele
CBS Sjaloom, Ankum
CDS A. Baron van Dedem, Emmen (Dalton)
CDS Hoogengraven, Stegeren (Dalton)
CJS Ds. O.S. Cazemier, Oudleusen (Jenaplan)
PCB De Regenboog, Lemelerveld
 
Namen en adressen
Bestuurskantoor SCPO-Vechtdal:
Mevr, W.A. Dorleijn – Van Dijken (Wilma), College van Bestuur
De hr. J. Wind (John), College van Bestuur
Mevr. M. Bosch (Mirjam), secretariaat
Mevr. J. de Weerd – Land (Jenita), personeelszaken
Mevr. B. Morrenhof - Klei (Belie), financiën
Mevr. A. van Keulen (Alinda), administratie
Dhr. G. Laarman (Gerrit), gebouwen
Postadres:        Postbus 195, 7730 AD  Ommen
Bezoekadres:   Sandbergstraat 2a, 7731 AD Ommen
Telefoon:         0529 – 45 10 28
E-mail:             bestuurskantoor@scpo-vechtdal.nl
Website:          www.scpo-vechtdal.nl
                     
Schooltijden
Gr 1 en 2:        
ma: 08:30 – 12:15
di: 08:30 - 14:45
wo: 08:30 – 12:15
do: 08:30 - 14:45
vr: 08:30 – 12:15
 
Gr 3 en 4:       
ma: 08.30 – 14:45
di: 08.30 – 14:45
wo: 08.30 – 12:15
do: 08.30 – 14:45  
vr: 08.30 – 12.15
 
Gr 5 t/m 8:     
ma: 08.30 – 14:45
di: 08.30 – 14:45
wo: 08.30 – 12:15
do: 08.30 – 14:45
vr: 08.30 – 14:45
 
Kleine pauze: dagelijks: 10:25 – 10:40
Lunchpauze: lange dagen: 12:15 – 12:45
 

 dedem logo 6cm
Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem
Emmerweg 10                                                 
7722 LH Dalfsen
Tel.: 0529 – 43 33 60
Brin: 10QO
E-mail: info@abaronvandedemschool.nl
Website: www.abaronvandedemschool.nl