MedezeggenschapsraadDe verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het bestuur en de directie. Medezeggenschap van ouders en personeel helpt bij het bestuursbeleid. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

De Medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit medewerkers. Om goed te kunnen functioneren heeft de MR een informatierecht, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
De MR heeft een instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen. Dit houdt in dat dergelijke doelstellingen alleen kunnen worden opgesteld en gewijzigd met instemming van de MR. Daarnaast heeft de MR het recht de schoolleiding te adviseren over het te voeren beleid. De bevoegdheden van (de geledingen binnen) de MR zijn vastgelegd in voonoemde WMS.

De MR van onze school wordt gevormd door Riejanneke Spruijt en Martin Hatzmann namens de ouders en Kitty Mooijekind en Sanne Rodijk namens het personeel.  
   
 

                                               Afbeeldingsresultaat voor medezeggenschapsraad basisschool