Welkom in groep 3-4In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. We zijn natuurlijk ook bezig met taal en
woordenschat, maar een groot deel van de lestijd besteden we aan het leesproces. En wat gaat dat snel! In de eerste schoolweek leren de kinderen al drieletterwoordjes lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie lezen we korte woordjes al vloeiend. Rond kerst kennen de kinderen bijna alle letters.  Aan het eind van groep 3 lezen de kinderen al woorden van twee lettergrepen.
Hand in hand met het leren lezen gaat het leren schrijven: woordjes, zinnen en zelfverzonnen verhaaltjes of briefjes. In het begin zul je moeite moeten doen om te ontcijferen wat er staat. Je kind schrijft de woorden zoals ze klinken en heeft nog geen handschrift aangeleerd. Pas in de loopt van groep 3 zijn kinderen motorisch ver genoeg ontwikkeld om echt te leren schrijven

Groep 3 en 4 horen bij elkaar: in deze groepen wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een voortzetting en uitbreiding van groep 3
In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. De kinderen bouwen verder aan hun leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor je kind al leuke verhalen kan lezen. In groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát het kind leest en het begrijpen van de teksten. We lezen veel en praten over teksten en besteden veel aandacht aan het leesplezier!
In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. Goed spellen is best lastig. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankzuivere’ woorden of ‘luisterwoorden’: dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? Best ingewikkeld, maar je kind gaat het allemaal leren in groep 4.

rekenen
Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die je kind uit groep 2 nog kent. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Als na een tijdje de tekens + en – worden geïntroduceerd, ontstaan er echte sommen. In de tweede helft van groep leren we ook sommen uit te rekenen tot 20. In groep 4 gaan de sommen tot 100. Tijdens de rekenlessen gaan de kinderen ook aan de slag met tellen (tot 100), splitsen ,verdubbelen en halveren. Ook meten, klokkijken en rekenen met geld komen aan de orde.
Samen school zijn is een heel sociaal gebeuren. Door samen te leren en te spelen leren we veel over ons zelf en de ander. De kinderen leren hun eigen mogelijkheden, kenmerken en gevoelens te ontdekken. Ze leren zich ook in te leven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen in de veilige omgeving van de groep.