Klachtenregeling

De klachtenregeling is ingesteld om een veilig schoolklimaat te waarborgen. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur op de juiste manier worden afgehandeld. 
Indien de afhandeling niet na tevredenheid is, of de aard van de klacht 'ernstiger' is, dan is het mogelijk om een beroep te doen op de Klachtenregeling.

Stichting Floreant volgt het Landelijk model Klachtenregeling van de Besturenraad en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
De Klachtenregeling gaat uit van klachtenbehandeling op drie niveaus:
Schoolniveau: contactpersoon
Vereningsniveau: Vertrouwenspersoon
Landelijk niveau: Landelijke Klachtencommissie

De contacpersonen

Liesbeth Velema en Lisette Aitink zijn de Contactpersonen voor onze school. Voor vragen waar mee een kind niet in de eigen klas, en een ouders niet op school terecht kan kunt u terecht bij Liesbeth en/of Lisette.

 

De Vertrouwenspersonen

Het Bestuur Floreant heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld; mevr. Warmelink en dhr. Tammeling. Ouders mogen zelf kiezen, welke persoon ze in vertrouwen willen  nemen. De vertrouwenspersoon kan, in overleg, proberen de klacht af te handelen door het gesprek aan te gaan met betrokkenen.
De taken van de Vertrouwenspersoon zijn:
-nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt
-bij handhaving van de klacht bekijken of de klacht naar het bestuur of de landelijke klachtencommissie gaat
-begeleiden bij de verdere procedure
-eventueel helpen bij inschakelen van zorginstanties of slachtofferhulp
-geven van gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur

Mevr. H. Warmelink                                                Dhr. J. Tammeling
           Tel: 0572- 371405                                        0529- 432357