Ouderbetrokkenheid

School en ouders kennen gezamenlijk één belang: Het welkzijn van ieder kind.

We vinden het daarom belangrijk om samen te werken als het gaat om het begeleiden van kinderen in de ontwikkeling. Bij ouders ligt de nadruk van deze begeleiding op de opvoeding, bij school op het onderwijs. Bij die begeleiding/ opvoeding zullen we elkaar moeten ondersteunen, accepteren en respecteren, ook als de thuissituatie verschilt van de schoolsituatie.

Verbinding zoeken en vertrouwen zijn hierbij belangrijke woorden. Verbinding zoeken door elkaar op te zoeken en het gesprek aan te gaan als er zorgen en/of onduidelijkheden zijn. Vertrouwen door het besef dat er vanuit een juiste intentie en bereidheid wordt gehandeld in het belang van het kind.

Samen staan we sterk!

Naast de samenwerking tussen school en ouders die we van belangrijk vinden rondom de ontwikkeling van het kind, vinden we samenwerking met ouders ook belangrijk in belang van de school.
Door samen te werken kunnen we onze school nog mooier en rijker maken;
samen staan we sterk!

Dit schooljaar zijn we gestart met het inrichten van een ouderpanel. In dit ouderpanel zitten een zestal ouders die dit schooljaar ongeveer vier keer bij elkaar komen om samen te praten over allerlei onderwerpen die de school aangaan. Mooi dat we vanuit deze betrokkenheid gebruik kunnen maken van elkaars talenten! De directeur en/of intern begeleider zal aansluiten bij de gesprekken.

Ook bij praktische zaken kunnen wij niet zonder betrokkenheid van ouders.  Onze OR ondersteunt het team al bij een aantal schoolse activiteiten. Buiten deze activiteiten om staan er gedurende het schooljaar meer activiteiten gepland waar wij hulp van ouders goed bij kunnen gebruiken. Via Klasbord wordt geïnformeerd wanneer hulp wenselijk is.

 

.